De Statuten

Doelstelling volgens de statuten 

Het verwerven van gelden en goederen in de ruimste zin van des woords en het aanwenden van het verkregene voor het verschaffen van hulp in geld of anderszins op plaatsen, aan personen en instellingen waar dit nodig is, zowel in Nederland als daarbuiten. 

Hoofdlijnen beleidsplan 

De Stichting Fundraising Naarden richt zich primair op de financiële ondersteuning van projecten voor kansarme en hulpbehoevende kinderen in binnen- en buitenland. Daarnaast worden kleinere regionale projecten gesteund. Alle in het jaar ontvangen gelden worden uitgekeerd ten behoeve van het doel. Een kleine financiële buffer wordt aangehouden ten behoeve van de continuïteit van de werkzaamheden (tussen € 10.000 en € 25.000).

Bestuurderssamenstelling 

  • Voorzitter: P. (Pieter) Kwak
  • Secretaris: M. (Menno) Kroes
  • Bestuurder: W. (Willem) van der Scheer 

Beloningsbeleid 

Het bestuur ontvangt geen beloning en geen onkostenvergoeding. Er is geen personeel in dienst. 

Verslag uitgeoefende activiteiten 

Behalve op de verdeling van de middelen op de goede doelen, ziet het bestuur ook toe op de effectiviteit van de besteding en/of continuatie ervan wenselijk en nuttig is.

Financiële verantwoording 

Ieder jaar legt de stichting financiële verantwoording af over haar activiteiten en donaties aan goede doelen.

RSIN: 0070.01.0655  KVK-nummer 41193269

Postadres:

Kamerlingh Onnesweg 21
1402 EA Bussum

Email: stichtingfundraisingnaarden@kiwanisnaarden.nl

Schuiven naar boven